Monthly Archive:9月 2016

Bywasedakanri

参加申込受付・発表申込受付並びに抄録原稿投稿を開始

お待たせしました。

参加申込受付ならびに発表申込受付と抄録原稿投稿を開始しました。

参加申込はこちらから
参加申込期限は11月22日(火)です。

発表申込・抄録原稿投稿はこちらから
発表申込と抄録原稿投稿期限は10月3日(月)です。

お早めのご登録をお願いします。